Talen
Nederlands
Snel Zoeken
 
Geavanceerd Zoeken
CategorieŽn
Najaarsfolder 2020-2021

Wenslijstje - cadeaulijst->

WEBSHOP->
KOOPJESHOEK->
MERKEN->
->
Alg. voorwaarden
Privacybeleid
Tell a friend & verdien 2,50 eur
Fabrikanten
Winkelwagen meer
0 voorwerpen
Algemene voorwaarden 0,00EUR

Algemene voorwaarden JAPSNOET

*1. Algemeen*
Japsnoet is een handelsnaam van Creative Minds bv. Iedereen die producten bestelt via deze site wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en er uitdrukkelijk mee in te stemmen. Gebruikers die bestellingen plaatsen bij Japsnoet verklaren daartoe rechts- en handelingsbekwaam te zijn.

De gebruiker mag deze algemene voorwaarden opslaan en/of afdrukken mits er geen aanpassingen in worden aangebracht.

*2. Voorwerp*

Onderhavige algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de online verkoop van de op deze site aangeboden producten op Belgisch en Nederlands grondgebied. De verkoop kan worden gesloten in het Nederlands.

Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen van goederen beheerst door deze overeenkomst.

*3. Producten, prijzen en betaling*

De door Japsnoet aangeboden producten zijn die welke op de site worden aangegeven op de dag dat de gebruiker de site raadpleegt. Mocht ťťn van de producten niet meer beschikbaar zijn, kan Japsnoet bij gewone schriftelijke melding (fax, email, brief) afzien van de bestelling zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zal de koper het betaalde bedrag voor het niet meer beschikbare product kosteloos terugbetaald krijgen.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de te betalen prijs voor een product deze die op de site aangegeven is op het moment van de bestelling, tenzij in geval van druk- en/of zetfouten.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de prijzen voor de op de site aangeboden producten in Euro, BTW en eventuele reducties inbegrepen.

De portkosten die aangerekend worden zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van het totale pakket. Voor pakketten met een maximumdikte van 3 cm zal een kost van 2,50 Euro aangerekend worden voor leveringen binnen BelgiŽ of Nederland. Voor pakketten dikker dan 3 cm met een maximumgewicht van 2 kg zal 4,50 Euro worden aangerekend voor verzending naar BelgiŽ. Voor zendingen tussen 2kg en 10kg zal 6,50 Euro aangerekend worden.

Voor Nederland wordt een portokost van 6,95 Euro aangerekend voor pakketten dikker dan 3 cm met een maximumgewicht van 10 kg. Voor pakketten die buiten deze categorieŽn vallen, zal steeds de reŽle portkost doorgerekend worden. Het factuur die na het plaatsen van de bestelling samen met de goederen zal worden verstuurd aan de gebruiker vermeldt uitdrukkelijk de prijs van de producten en de verschuldigde portkosten.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de koper het totale bedrag van de bestelling, inclusief portkosten bij voorafbetaling over te maken aan Japsnoet. De bestelling wordt verstuurd na ontvangst van het totaal verschuldigd bedrag. Indien partijen onderling een andere betalingswijze zijn overeengekomen kan Japsnoet een administratieve kost van minimaal 10 Euro aanrekenen. Deze zullen vermeerderd worden met door Creative Minds bv/Japsnoet extra gemaakte kosten (aangetekend schrijven, advocaats- en/of gerechtskosten) in geval van niet-betaling.

Bestellingen worden verzonden via Myparcel (BPost). Indien de klant wenst dat de bestelling via brievenbuspost wordt verzonden, is dit steeds op risico van de klant.
Pakketten verzonden via MyParcel (Bpost) hebben steeds een pakketcode, en kunnen gevolgd worden via de Track & Trace service van Bpost. Aflevernota's van BPost worden als sluitend beschouwd.

*4. Plaatsen van een bestelling*

De bestelling voor de goederen in de winkelwagen wordt geregistreerd na het drukken op de knop "afrekenen" en het verder opvolgen van de gegeven instructies. De verkoop is definitief gesloten op het moment dat de gebruiker op de knop "bevestigen" drukt, daarna is het niet meer mogelijk correcties aan te brengen aan de bestelling.

Tijdens de bestelling dient de gebruiker zich te identificeren door het ingeven van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Indien hij hier nog niet over beschikt, dient hij die aan te maken en de identificatiegegevens correct te verschaffen. De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van deze identificatiegegevens strekt tot het bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene voorwaarden.

Na het plaatsen van de bestelling en voor de levering van de producten krijgt de gebruiker per email een bevestiging van de bestelling toegestuurd. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van de overeenkomst tussen de gebruiker en Japsnoet.

*5. Leveringen - aanvaarding - garantie - eigendomsvoorbehoud*

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt er enkel geleverd aan adressen in BelgiŽ en Nederland. Leveringen binnen BelgiŽ worden tweemaal per week verstuurd. Voor Nederland is dit eenmaal per week. De goederen worden verstuurd naar het leveringsadres dat de gebruiker heeft opgegeven tijdens de bestelling. De goederen worden verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of een koerierdienst.

Bestellingen worden verzonden via Myparcel (BPost). Indien de klant wenst dat de bestelling via brievenbuspost wordt verzonden, is dit steeds op risico van de klant.
Pakketten verzonden via MyParcel (Bpost) hebben steeds een code, en kunnen gevolgd worden via de Track & Trace service van Bpost. Aflevernota's van BPost worden als sluitend beschouwd.

De garantie van Japsnoet op het geleverde is beperkt tot de wettelijke garantie. Klachten over zaken die buiten deze garantie vallen zijn slechts ontvankelijk indien zij bij aangetekend schrijven zijn meegedeeld binnen de acht dagen na levering. Na deze termijn is de aanvaarding definitief en is er geen verhaal meer mogelijk. Eventuele reclamaties betreffende de facturatie dienen op dezelfde wijze te geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum, op straffe van verval.

De verkochte goederen blijven eigendom van Japsnoet tot op de datum van de algehele betaling.

*6. Recht om af te zien van een aankoop*

De koper heeft tot veertien dagen na levering van het product het recht om af te zien van de aankoop en het product terug te sturen naar onderstaand adres, zonder opgave van reden. De portkosten zijn voor rekening van de koper.

Adres voor retour van zendingen:
Japsnoet
Koning Alberstraat 91
2800 Mechelen
BelgiŽ

Na ontvangst van de goederen in goede en volledige staat en in onbeschadigde originele verpakking zal het volledige bedrag van de goederen kosteloos worden teruggestort, portkosten niet inbegrepen.

*7. Algemene bepalingen*

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd.

Beide partijen verbinden zich er toe persoonsgegevens die zij bij de totstandkoming en de uitvoering van deze overeenkomst verzamelen, enkel zelf te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden.

Partijen laten de verwerking van de gegevens toe in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke partij heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door de andere partij worden verwerkt en kan desgevallend onjuiste gegevens doen verbeteren evenals de onwettig verwerkte gegevens doen schrappen.

Dit product is op dinsdag 08 februari, 2011 toegvoegd.